LoK OREL

Lokostrelski klub OREL

OPIS DRUŠTVA

I. TEMELJNA NAČELA

1. člen

LOKOSTRELSKI KLUB OREL je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju lokostrelstva, strelstva, športa, rekreacije, izobraževanja, kulture, medsebojnih odnosov, sožitja z naravo ter z njimi povezano turistično ponudbo in tako prispevajo k bogatenju navedenih športnih, kulturnih in družabnih dejavnosti v ožjem in širšem okolju.

2. člen

Ime društva je: LOKOSTRELSKI KLUB OREL (v nadaljnjem besedilu društvo), ki ima svoj sedež v Kočevski reki na naslovu: Kočevska reka 7,  1338 Kočevska reka

3. člen

Društvo ima svoj žig, ki je pravokotne oblike, na levi strani žiga je napis »OREL« lokostrelski klub, v spodnjem delu žiga je izpisan sedež kluba. Na desni strani žiga je v negativu upodobljena puščica v navpični smeri.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga na zboru članov izvoljeni predsednik, v  njegovi odsotnosti oz. nezmožnosti opravljanja svoje funkcije pa podpredsednik.

5. člen

Društvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.

Javnost dela društva se zagotavlja:

–         s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;

–         preko društvenega glasila;

–         preko javnih medijev.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da organizira javne seje organov  društva, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, ter da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij ter predstavnike medijev.

II. NAMEN IN NALOGE

6. člen

Osnovni namen društva je ohranjanje, razvijanje in propagiranje vrednot s področja lokostrelstva, strelstva, športa, rekreacije, izobraževanja, kulture, medsebojnih odnosov, sožitja z naravo ter z njimi povezano turistično ponudbo in tako prispevati k bogatenju navedenih športnih, kulturnih in družabnih dejavnosti v ožjem in širšem okolju.

Osnovna dejavnost je lokostrelstvo.

Društvo lahko izvršuje naloge in poslanstvo preko različnih interesnih sekcij. Posamezne sekcije lahko sodelujejo z drugimi društvi v občini in izven nje. Posamezna sekcija lahko za določen čas s soglasjem predsednika društva postane tudi podružnica katerega drugega društva ali kluba iz domače ali druge občine. Pravila in način vodenja posameznih sekcij določa predsedstvo. Pravila in naloge sekcij morajo biti v skladu s statutom društva. Posamezne sekcije lahko vodi tudi predsednik društva.

7. člen

Osnovni namen iz 6. člena Statuta društvo uresničuje z:

–         zagotavljanjem pogojev za izvajanje osnovnih dejavnosti;

–         organizacijo športnih prireditev in turistične ponudbe;

–         izvajanjem izobraževalnih in vzgojnih programov;

–         izdajanjem publikacij, ki so v zvezi z delom društva;

–         sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;

–         podeljevanjem priznanj za dosežke na posameznem področju delovanja;

–         obveščanjem javnosti o svojem delu;

–         povezovanjem društva v slovensko lokostrelsko zvezo in ostale mednarodne zveze;

–         udeležbo na tekmovanjih, razstavah, revijah, kolonijah, taborih in ostalih srečanjih tako doma kot izven meja Slovenije;

–         podeljevanjem priznanj in nagrad za dosežke na posameznem področju delovanja;

–         ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo in sicer: prodajo publikacij in drugih izdelkov, ki so v zvezi z delom društva, vstopninami, zaračunavanjem storitev na področju izobraževanja in turistične ponudbe, izposojanjem opreme, gostinskimi storitvami v okviru prireditev (za svoje člane, darovalce, navdušence in podporne člane), organizacijo srečelovov in tombol (skladno z določili Zakona o igrah na srečo za izvajanje osnovne dejavnosti društva).

Društvo lahko ima svoje klubske prostore. V prostore društva lahko vstopajo samo člani, opredeljeni s tem statutom. Društvo organizira  dneve odprtih vrat, ko lahko vstopajo v prostore društva tudi nečlani, ki se ob druženju s člani seznanjajo z dejavnostjo društva.

Delo članov v zvezi z dejavnostjo društva predstavlja prostovoljni prispevek članstva. Predsedstvo lahko odloča dvakrat v letu o nagradah posameznim članom, ki so se izkazali z delom v društvu.

III. ČLANSTVO

8. člen

Vsakdo, ki sprejema statut društva, podpiše pristopno izjavo predsedstvu društva in izpolnjuje ostale pogoje, lahko postane član društva. Člani društva so lahko osebe mlajše od 15 let.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član društva lahko postane tudi tujec, če izkaže, da ima odobreno dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

9. člen

Članstvo v društvu preneha:

–         s prostovoljnim izstopom;

–         z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča

–         s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana iz članstva društva črta predsedstvo. O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče.

10. člen

Pravice in dolžnosti članov društva so:

–         da volijo in so izvoljeni v organe društva;

–         da sodelujejo pri delu organov društva;

–         da spoštujejo statut društva ter odločbe in sklepe organov društva;

–         da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega

programa društva;

–         da se udeležujejo tekmovanj, prireditev in akcij, ki jih organizira društvo in se udeležujejo nastopov,  gostovanj in tekmovanj izven domačega kraja.

–         da se izpopolnjujejo v lokostrelstvu, strelstvu, športu, rekreaciji, se izobražujejo, gojijo in ohranjajo kulturo športa in kraja, skrbijo za sožitje z naravo ter sorodnimi vrednotami in z njimi povezano turistično ponudbo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane;

–         da redno plačujejo članarino in si tudi sicer prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva;

–         da skrbijo za objekte in sredstva društva, s katerimi razpolaga društvo;

–         da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa društva.

11. člen

Društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področjih delovanja društva.

Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog predsedstva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

12. člen

Društvo ima lahko tudi darovalce (donatorje) in podpornike (sponzorje). Darovalci in podporniki so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, finančno ali kako drugače pomagajo. Darovalci in podporniki lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, če niso člani društva.

Spletna stran kluba: Lok OREL